Helsevesenet

Helsevesenet

Det norske helsevesenet består av primær og spesialhtelsetjenestene, og har i dag over 300000 ansatte landet over. Det engelske helsevesenet er det største i Europa med over 1,3 millioner ansatte. I Norge styrer helsevesenet over sykehus, sykehjem, ambulanser, helsesøstre på skoler, hjemmesykepleiere og leger.

Primærhelsetjenesten i Norge styres fra kommunene, og består av fastleger, hjemmesykepleiere, hjelpepleiere, helsesøstre, logopeder og ansatte på sykehjem og bosenter.

Spesialhelsetjenesten er delt opp i fire regionale deler, som blant annet har det administrative ansvaret for sykehus, apotek og andre helseforetak i regionen.

Det gjøres stadig forskning på hvordan de forskjellige enhetene kan jobbe for å bli mer effektive. Det er i samme åndedrag som offentlig sektor i sin helhet har blitt satt under lupen for å gjøre sektoren mer kostnadseffektiv og målingsstyrbart. Denne ideologien kom som en blå vind på 80-tallet i Europa med den som ble kalt «New Public Management». Da skulle alt som ble gjort måles og styres slik at alt ble målt.

Helsevesenet sliter i mange kommuner med stadig sparetiltak og kutt i drift, noe som går ut over de ansatte og tilbudet som tilbys til brukerne. Dette har vært til debatt i flere år allerede.

dante