Forskning på geriatriske pasienter

Forskning på geriatriske pasienter

I dag snakker vi gjerne om eldrebølgen som et slags skrekkscenario. Stadig flere eldre gir stadig større utgifter til eldre og omsorg, og dette truer velferdsstaten fordi antallet unge og arbeidsføre slett ikke vokser like raskt. Ideen om at eldre er et problem er ikke på noen måte nytt, men har en lang historie innenfor forskningen på helse og også i sosial- og samfunnsvitenskapene. Utviklingen av fagområdet gerontologi har vært preget av nettopp denne problemtenkningen.

Hvorfor er eldre et problem?

Egentlig så er det vel ikke de eldre som er problemet, men heller samfunnet som viser seg svakt og lite fleksibelt ved å kategorisere hele generasjoner som problematiske. Fra første stund da gerontologi ble et fagfelt i tiden etter andre verdenskrig, fikk de eldre skylden for en rekke økonomiske og sosiale problemer. Alderdom ble sett på som en figurativ dødsdom for hele den vestlige verden, som manglet vitalitet og sto i fare for å bli overmannet av senile politikere. Kanskje er det på noen måter mer naturlig med en slik analyse i dag, men uansett er det tvilsomt om aldring bør ses på som så ensidig negativt for den enkelte og samfunnet. Vi vet at familie er viktig for helsen, og eldre familiemedlemmer som besteforeldre spiller ofte viktige roller i livene til både barn og voksne.

En av grunnene til at aldring skaper ubehag, er selvfølgelig at prosessen bringer tankene til døden. Vårt samfunn har fått et nokså spesielt forhold til døden, der man gjerne skal få den døde i grava og glemt så fort som mulig. Det finnes imidlertid fortsatte gode begravelsesbyrå oslo som kan gi eldre fine og verdige begravelser. Med et godt begravelsesbyrå i Oslo kan man få en begravelse som står i stil med det livet den avdøde levde.

De eldre blir yngre

I dag forskes det mer enn før på eldre og gerontologi, og mye av forskningen viser til svært interessante funn. Et funn er at de eldre har blitt yngre enn de var før. Det viser både fysiske og mentale tester. 80-åringer i dag er kvikkere både til bens og sinns enn det samme aldersgruppe var for noen tiår siden.

Kanskje kan det ha noe med bedre tarmflora å gjøre, for som vi har påpekt tidligere er det viktige forbindelser mellom tarmen og psykisk helse. Andre årsaker er antakelig et sunnere kosthold, og at langt færre en før er røykere.

dante