Helserelatert utdanning på fagskole-nivå

Helserelatert utdanning på fagskole-nivå

Om man er interessert i helsefag, kan man begynne på fagskole på videregående skole i Norge i dag. Disse yrkesrettede fagene er korte studieløp som bygger på realfagskompetanse, og som har et omfang på mellom et halvt studieår og maksimum to studieår. Typisk for fagskoler er at mange utdanninger gis både som heltids- og deltids utdanninger. En rekke utdanninger er også nettbasert slik at det er enkelt å kombinere med annen yrkesaktivitet.

Det finnes fagskoler for en rekke forskjellige helserelaterte utdanning. Mange fagskoler er høyt spesialiserte og gir bare en utdanning, mens andre kan ha et videre spekter av utdanningstilbud. Derfor har man et stort utvalg muligheter når man starter på sin fagskole.

Barn med særskilte behov, kan være en yrkesretning som virker interessant for mange unge. Denne utdanningen kan man ta ved Norges Yrkesakademi. Det er en utdanning som gir bedre forståelse for hvordan barn opplever verden, og hvordan barn som sliter kan bli hjulpet på best mulig måte.

En annen helserelatert utdanning som finnes ved en rekke fagskoler er jordmorutdanning. De som tar denne utdanningen skal være i stand til å utøve pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, friske nyfødte barn, syke barn og deres foreldre og pårørende. For dem som kunne tenke seg å jobbe på en avdeling for fødende kvinner, passer denne utdanningen perfekt.

Ønsker man mer kunnskap om geriatri og aldersrelaterte sykdommer kan man også starte på fagskole. Det er når brukeren trenger omsorg og hjelp i hverdagen, enten det er med daglig stell eller å få i seg mat, kan en slik utdanning passe utmerket. Man vil lære å reflektere og få yrkesstolthet som hjelper en med å sette fokus på de viktige tingene, som med å sette i gang pleie- og omsorgstiltak. Det er for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre aldersrelaterte lidelser.

Ernæring i pleie- og omsorgtjenester, er en annen slik utdanning. Det er områder som helse, aldring og aktiv omsorg, helse, miljø og sikkerhet og kreftomsorg og lindrende pleie. Det finnes fagskole for kroniske sykdommer, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser, rehabilitering og psykisk helsearbeid. Det finnes også en egen fagskole for tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid og fagskole for. Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, er også en mulighet.

Fagutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg finner en ved mange fagskoler både som heltids- og deltidsstudium. Dette er en utdanning som gir kompetanse til å jobbe med eldre på en måte som fremmer helse og forbygger sykdom. Utdanningen gir tverrfaglig kunnskap og ferdighet innen helse- og sosialfagene, forebyggende helse, samt et stort fokus på sykdommer, brudd og skader, funksjonsnedsettelse og rehabilitering.

En rekke fagskoler gir utdanningstilbud knyttet til psykisk helse både som heltids og deltidsstudium eventuelt kombinasjonen psykisk helsearbeid og rusarbeid. Utdanning på fagskolenivå i gir kompetanse til å jobbe med mennesker som sliter psykisk eller av en eller annen grunn ikke takler livets utfordringer. Formålet er at studentene skal bli arbeidere som tar initiativ til å styre og administrere driften i helseforetak ved å delegere arbeid og samarbeide på tvers av avdelingene .

dante